.

 

 


آئين بهائى

دیانت بهائی جوان ترين دين از اديان مستقلّ جهان است. استمرار اديان از اصول اين آئين است زيرا در هر زمان، مقتضيّات جامعۀ بشری تغيير می كند و آئينی جديد مطابق با مقتضيات و نيازهای جهان و جهانيان ظاهر می گردد. بهائيان معتقدند حضرت بهاءالله، بنيانگذار دیانت بهائی (۱۸۱۷- ۱۸۹۲) جديدترين فرستادۀ الهی در سلسله پيامبران الهی مانند حضرت ابراهيم، موسی و بودا و زردشت و مسيح و بالاخره حضرت محمّد هستند.

محور تعاليم بهائی وحدت عالم انسانی است يعنی وقت آن آمده که بشر از هر قوم و نژادی به يگانگی رسند و همه در ظلّ يک جامعۀ جهانی درآيند. حضرت بهاءالله فرموده اند که خداوند بيمانند نيروهایی را در جهان به کار گماشته تا آنچه را که بر حسب سنّت های پيشين سبب طبقه بندی کردن انسان ها بر اساس اختلاف قومی، طبقاتی، دینی و ملّی شده از ميان بردارد. مهم ترين چالش پیش روی بشرپذیرفتن اصل یگانگی و تلاش در راه اتّحاد و اتّفاق اهل عالم است.

يکى از اهداف آئين بهائی کمک به امکان پذیر شدن این وضعیت است. یک جامعۀ جهانی مرکب از پنج میلیون بهائی از اکثر ملل و نژادها و فرهنگ های کرۀ زمین در تلاشند تا تعالیم حضرت بهاءالله را عملی سازند. تجربه ای که بهائيان در اين راه کسب کرده اند سبب تشويق کسانی است که همین راه را می پويند و نوع انسان را اعضای يک خاندان و کرۀ زمين را يک وطن می دانند.

  • زنذگی حضرت بهاءالله

    روایتی تصویری از زندگانی حضرت بهاءالله، کسی که جامعۀ جهانی بهائی ایشان را جدیدترین «مظهر ظهور الهی» می داند.

  • نقض حقوق بشر و حق آزادی مذهب در ایران

    فشارهای بین المللی بر دولت ایران، جامعه بهاییان ایران را تا کنون در برابر ریشه کن شدن کامل محافظت کرده است.

  • وعدۀ صلح جهانی

    صلح بزرگی که آرزوی دل و جان نيک انديشان جهان در قرون و اعصار بوده و در باره اش عارفان و شاعران در نسلهای پی در پی سخن گفته و در کارگاه خيال نمودارش ساخته اند، صلحی که تحقّقش نويد تمام کتب مقدّسه در هر دور بوده حال بدستيابی ملل عالم نزديک گشته است.

اعتقادات بهائیان
وحدت عالم انسانی
طبق تعالیم بهائی، همۀ ما مخلوق خداوند و عضو یک خانوادۀ یگانۀ بشری هستیم. به فرمودۀ حضرت بهاءالله، «سراپردۀ يگانگی بلند شد به چشم بيگانگان يکديگر را مبينيد همه بار يک داريد و برگ يک شاخسار.» افرادی از تقریباً همۀ پیشینه ها و ملل به آئین بهائی پیوسته اند: الگوها و روال جاری در جوامع بهائی
رفع جمیع تعصبات
تعالیم حضرت بهاءالله به مشکل تعصب توجه خاص دارد. دعوت به تفاهم و دوستی ملت ها و فرهنگ ها از اصلی ترین پیام های آن حضرت است. حضرت بهاءالله تأکید می کنند که نوع بشر یگانه است. اگر قرار است انسان ها یک جامعۀ جهانی صلح آمیز و عادلانه بسازند، باید بر تعصب، چه بر اساس نژاد باشد، چه قومیت، ملیت، دین یا پیشینۀ اجتماعی، غلبه شود. ترک تعصبات
برابری زن و مرد
برابری کامل و احساس قوی همیاری بین زنان و مردان، برای پیشرفت انسان و دگرگون سازی جامعه ضروری است. به فرمودۀ حضرت بهاءالله، «اناث و ذکور عندالله واحد بوده و هست». جامعۀ جهانی بهائی بیش از یک قرن است که جلودار جنبش ترویج حقوق زنان است: ترقی مقام و موقعیت زنان
تحری حقیقت
یکی از سرچشمه های اصلی ناسازگاری در جهان امروز آن است که عدۀ زیادی کورکورانه و بدون ارزیابی، از سنت ها، نهضت ها و عقاید مختلف پیروی می کنند. حضرت بهاءالله این وظیفۀ بنیادی را برای انسان ها تعیین و بر آن تأکید می کنند که حقیقت را به چشم خود ببینند و نه به چشم دیگران: تحری حقیقت
وحدت دین و علم
تعالیم بهائی بر وحدت اساس علم و دین تأکید دارند. به اعتقاد بهائیان، خدای یگانه هم مُنزل وحی است و هم خالق آن حقیقتی که علم در جستجوی آن است. اگر آن گونه که بهائیان معتقدند، حقیقت یکی باشد، امکان ندارد چیزی از نظر علم غلط باشد و از نگاه دین درست. «پس بايد دين و علم و عقل مطابق باشد لهذا جميع اين تقاليد که در دست امم است چون مخالف علم و عقل است سبب اختلاف و اوهام شده، پس ما بايد تحرّی حقيقت نماييم و به تطبيق مسائل روحانيّه با علم و عقل به حقيقت هر امری پی بريم اگر چنين شود جميع اديان، دين واحد شود زيرا اساس کلّ، حقيقت است و حقيقت يکی است». توافق دين و علم
پیوند روحانیات و اقتصاد
در تعالیم بهائی، عدالت و رفاه اقتصادی تنها وقتی برقرار می شود که پیوند اساسی میان جنبه های روحانی و عملی زندگی به رسمیت شناخته شوند. یک راه حل رضایت بخش برای بحران اقتصادی کنونی جهان آن است که تغییر عمیقی در قلب و ذهن افراد ایجاد شود و تنها دین است که می تواند این تغییر را به وجود آورد. از بین بردن فقر و ثروت مفرط
اصول همۀ ادیان یکی است
منظور بهائیان از اعتقاد به خدای یگانه آن است که جهان و همۀ آفریده ها و نیروهای موجود در جهان را یک وجود یگانۀ ماورای طبیعی آفریده است. عناوینی مثل خدا، الله، یهوه و برهما، همه به آن وجود آسمانی یگانه اشاره دارند که ذاتش را نوع بشر نمی تواند بشناسد یا به آن دست یابد. ما از طریق پیامبران خدا دربارۀ او آگاهی می یابیم، پیامبرانی که آموزه های شان راهنمای نوع بشر است.
وحدت ادیان
منظور بهائیان از این که می گویند ادیان مختلف یگانه اند آن نیست که همۀ کیش ها و مذاهب یکسان هستند. طبق اعتقادات بهائی خداوند یگانه خود را از طریق یک سلسله پیامبران الهی ظاهر می سازد که هدف همه شان راهنمایی و تربیت نوع بشر است. همۀ آنها نمایانگر یک هدف الهی یگانه اند که به تدریج ظاهر می شود: دین تغییرناپذیر الهی که از گذشته بوده و تا همیشه جاودان است.
وعدۀ صلح جهانی
آیا صلح تنها پس از بلایای وحشتناک تصورناپذیری امکان پذیر خواهد شد که به خاطر تمسک سرسختانۀ نوع بشر به الگوهای قدیمی رفتار هر روز بر شدت شان افزوده می شود؟ یا می توان هم اکنون با ارادۀ جمعی و مشورت به صلح دست یافت؟ انتخاب با تمام ساکنان کرۀ زمین است. جامعۀ بهائی باور دارد که نوع بشر می تواند با اطمینان از نتیجۀ نهایی با این امتحان بزرگ روبرو شود. وعدهء صلح جهانی
اهمیت خانواده
حضرت بهاءالله آمدند تا یگانگی و اتحاد را برای جهان به ارمغان آورند. وحدت خانواده از اساسی ترین این یگانگی هاست. بهائیان معتقدند که خانواده، واحد بنیادین جامعه است و تا این عنصر پایه ای و بسیار مهم سالم و متحد نباشد، جامعه نیز نمی تواند سالم و متحد باشد. در آثار بهائی آمده: «اگر توافق و محبّت در خانواده ای ظاهر باشد، آن خانواده پیشرفت نموده نورانی و روحانی گردد.»
 
© 2008 Bahá’í International Community